Aktuality

PRO ZÁJEMCE O SVEZENÍ ČI VÝCVIK

Máte rádi jízdu na koni? Chcete rozvíjet to, co již s koníkem dokážete nebo jste úplní začátečníci? Tak nás určitě navštivte. Nabízíme možnost individuálního výcviku s trenérem či svezení na koni. Těšíme se na Vás!

jezdecký výcvik - 25 min. - 250 Kč, 45 min. - 450 Kč
svezení na koni - 15 min. - 150 Kč

Objednat se můžete u paní Dohnalové - tel.: 732 740 857 či pana Kubíka – tel.: 733 537 265.

pozn.: jezdecké kroužky se již konat nebudou

Příměstské tábory

jsou v letech 2020 - 2022 podpořeny Evropským sociálním fondem, v rámci projektu "Příměstské tábory v Hanáckém dvoře"

Hiporehabilitace

hiporeh. k clanku 2Hiporehabilitace je pojem označující všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se stekává kůň a člověk se zdravotním postižením.

Dělí se na hipoterapii, aktivity s využitím koní, psychoterapii pomocí koní a parajezdectví. Tyto okruhy se však v praxi mohou vzájemně překrývat.

Hipoterapie (HT) je metoda fyzioterapie, která využívá specifického pohybu koňského hřbetu v kroku k léčbě poruch pohybového aparátu. Kůň je vždy veden v kroku vodičem, klient je na koni různě polohován a ovlivňován tímto pohybem, tudíž nejde o aktivní ježdění. Pohyb koňského hřbetu se přenáší přes pánev na trup klienta a stimuluje střídavý pohybový vzor jako při lidské chůzi nebo lezení. Toto se nedá nahradit jinou rehabilitační metodou. HT stimuluje vzpřimování, otáčení, plazení, lezení. Zlepšuje držení těla, sed, stoj, chůzi, koordinaci pohybu, rovnováhu, atd. Pro HT mohou být indikovány i děti ve věku od 3 měsíců, protože terapie může být provedena také vleže na břiše. Délka jedné terapeutické jednotky je 10 až 20 min. a doporučená frekvence je 1 – 3 krát týdně po dobu min. 3 měsíců. Výběr polohy, délka a intenzita terapie zcela závisí na aktuálním zdravotním stavu klienta, jeho schopnostech a terapeutickém cíli. Při HT musí být vždy přítomen fyzioterapeut, který vede celou terapii.Hiporehabilitace je pojem označující všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním postižením.

Dělí se na hipoterapii, aktivity s využitím koní, psychoterapii pomocí koní a parajezdectví. Tyto okruhy se však v praxi mohou vzájemně překrývat.

Pro koho je hiporehabilitace vhodná?   hiporeh. k clanku

 • pro děti i dospělé

Oblast neurologie:

 • opožděný psychomotorický vývoj, centrální koordinační poruchy, dětská mozková obrna, centrální a periferní parézy, mozkomíšní skleróza, metabolické a zánětlivé poškození nervového systému, kombinované vady, myopatie
 • obecně – stavy s poruchami svalového napětí (hypotonie, hypertonie – spasticita), poruchy rovnováhy, koordinace, chůze, sedu, aktivního držení trupu a hlavy, řeči a úchopu

Oblast ortopedie:

 • prevence vzniku skolióz, svalové dysbalance, skoliózy 
 • postraumatické stavy, vertebrogenní problematika

Oblast  psychiatrie:

 • poruchy učení, autistické syndromy, lehké mozkové dysfunkce, psychózy, schizofrenie

Oblast interní medicíny:

 • kardiovaskulární onemocnění, juvenilní hypertenze, respirační onemocnění (astma bronchiale, chronická bronchitida), gastroezofagální reflux, obstipace, obezita)

Oblast gynekologie:

 • dysmenorea, slabost pánevního dna a funkční sterility

Vždy záleží na daném klientovi, konzultaci mezi lékařem a terapeutem, na zkušenosti hiporehabilitačního týmu a také na tom, jaký je cíl hipoterapie.

Kontraindikacemi hipoterapie jsou

 • život ohrožující stavy
 • horečnatá onemocnění
 • terminální stadia progredujících onemocnění
 • záněty v akutní fázi
 • zhoršení diagnózy během terapie
 • nesouhlas s léčbou
 • nepřekonatelný strach z koně
 • nezhojené dekubity v místech kontaktních ploch s koněm
 • alergie na srst koně

Jak se zapojit do hiporehabilitace?

K tomu, aby jste byli přijati do programu HT, je potřeba odevzdat originály „Vyjádření odborného lékaře“ na formuláři Hanáckého dvora, o.s. a vyplněnou „Závaznou přihlášku k hiporehabilitaci“. Tyto dokumenty a podrobnější informace jsou k dispozici u Mgr. Martiny Hlavinkové, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 737 471 127.

Platba hiporehabilitace

Hipoterapie prozatím není hrazena zdravotními pojišťovnami. Provoz je zajišťován z vlastních prostředků, finančních darů a grantů. Náklady na jednu hipoterapeutickou jednotku (20 min.) jsou 650 Kč, z čehož klient hradí 200 Kč. Zahrnují služby vyškoleného fyzioterapeuta, náklady na koně (speciální výcvik pro hiporehabilitaci, příprava před každou jednotkou, ustájení, krmení, veterinární péče a další) a personální zajištění – vodič koně a asistent jistící klienta ze strany koně.

Pokud máte zájem přispět na provoz hipoterapie v Hanáckém dvoře a poskytnout sponzorský dar, aby klienti mohli i nadále absolvovat hiporehabilitaci za zvýhodněnou dotovanou cenu, obraťte se, prosím, na Mgr. Martinu Hlavinkovou, tel: 737 471 127.

 ......................................................................................................................................................................................................

Počátky hiporehabilitace v Hanáckém dvoře

Činnost v oblasti hiporehabilitačních služeb pro zdravotně znevýhodněné klienty byla v Hanáckém dvoře zahájena v roce 2010 pod vedením vyhlášené fyzioterapeutky Ing. Bc. Vandy Caskové, která je vedoucí terapeutkou občanského sdružení Epona, vedoucí kurzů hipoterapie v ČR a předsedkyní sekce hipoterapie při České hiporehabilitační společnosti. Účastnili se jí jak děti, tak i dospělí klienti, jednotlivci i hromadně klienti z ústavů sociální péče, lidé s mentálním i fyzickým postižením.

dva obrazky v jednom

Od 6. května 2013 je hipoterapie vedena fyzioterapeutkou Bc. Pavlou Zemanovou, která má dlouhodobé zkušenosti s rehabilitací z nemocnice i soukromé praxe. Absolvovala také speciální přípravu pro odborné pracovníky v hiporehabilitaci a s koňmi má dlouholeté zkušenosti.

Od roku 2013 jsme členy České hiporehabilitační společnosti, jejímž cílem je prosazovat a udržovat odborné provádění metody hiporehabilitace, školit pracovníky, zajišťovat vydávání odborné literatury, sloužit jako informační databáze a zprostředkovat kontakt mezi jednotlivci, pomáhat při zakládání hiporehabilitačních středisek a při výměně zkušeností mezi centry již fungujícími. ČHS navazuje a udržuje kontakt s příslušnými odbornými organizacemi v Čechách i na mezinárodní úrovni a rozvíjí kontakty se společnostmi podobného zaměření.

 

V červenci 2014 složil náš koník Noris specializační zkoušku, na základě které mu byla od České hiporehabilitační společnosti udělena Licence pro zařazení do hiporehabilitace (hipoterapie a aktivit s využitím koní). 

 

  Clipboard01        zkouska norise

certifikat 002   logo mame kone web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podzim roku 2015 složila specializační zkoušku koní zařazených do hiporehabilitace klisna Nela (haflingerka).

 

 

Zpráva o činnosti HANÁCKÉHO DVORA, z.s., ve které se dozvíte počty hiporehabilitačních jednotek realizovaných v roce 2018 je k nahlédnutí zde.

Náš hiporehabilitační tým od roku 2019 posílila další haflingerka Carmen, která je ve výcviku.

Podzimní cyklus hiporehabilitace jsme zahájili 2. září 2019, ukončen bude koncem října.

28.10.2019 byli naše hiporehabilitační koně Noris a Nela přezkoušeni (dle standardů České hiporehabilitační společnosti) a byla jim tak prodloužena Licence hiporehabilitačních koní. Zároveň Licenci České hiporehabilitační společnosti získala také naše nová klisna Carmen, která tak bude již plnohodnotnou členkou našeho hiporehabilitačního týmu.

AKTUÁLNĚ:

Jarní cyklus hipoterapií zahájíme 30. března. Pondělní terapie budou probíhat pod vedením naší ergoterapeutky Bc. Ivy Brázdilové, středeční a čtvrteční pod vedením naší fyzioterapeutky Stanislavy Melichárkové, DiS. Těšíme se na Vás.